getDomains

Ovaj metod vraća sve domene u okviru jednog naloga. Pogledajte takođe getDomain.

Sintaksa

domain_obj[] = getDomains(username, password, [customer_number])

Povratna vrednost

domain_obj[], metod vraća niz domain_obj u kome svaka pojedinačna struktura podataka odgovara domenu.

Parametri

username
string
Korisničko ime za LoopiaAPI.
password
string
Lozinka za LoopiaAPI.
customer_number
string
Korisnički broj naloga. Koriste samo distributeri koji rade sa nalozima klijenata.

Was this article helpful?

Related Articles