ASP-slanje maila

Za slanje email poruka ASP.NET-om, možete koristiti biblioteku System.Net.Mail. Tu možete naći primere slanja maila ASP.NET aplikacijama. Da bi Vam olakšali, ovde smo naveli nekoliko primera.

Slanje tekstualnog maila preko SMTP-servera

Za slanje obične tekstualne e-mail poruke iz ASP.NET-a potrebno je da se importuje biblioteka System.Net.Mail da bi iskoristili jednostavne funkcije koje pružaju klase MailMessage i SmtpClient.

Na novoj .NET-platformi je potrebno da izmenite relay.loopia.se sa mailcluster.loopia.se:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Net.Mail" %>
<%
  MailMessage mail = new MailMessage();
  mail.From = new MailAddress("info@mindoman.se");
  mail.To.Add("min.epost@mindoman.se");
  mail.Subject = "Testiranje emaila";
  mail.Body = "Ovo je sadržaj poruke";
  SmtpClient smtp = new SmtpClient("relay.loopia.se");
  try
  {
    smtp.Send(mail);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    Response.Write("Caught exception: " + ex.ToString());
  }
%>

Slanje HTML-poruka

Jednostavno je slanje i HTML-poruka, sve đto treba da uradite je da stavite mail.IsBodyHtml na true i zatim koristite HTML u mail.Body.

Na novoj .NET-platformi je potrebno da izmenite relay.loopia.se sa mailcluster.loopia.se:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Net.Mail" %>
<%
  MailMessage mail = new MailMessage();
  mail.From = new MailAddress("info@mindoman.se");
  mail.To.Add("min.epost@mindoman.se");
  mail.Subject = "Testiranje e-maila";
  mail.Body = "<em style=\"color: #f11;\">Ovo je HTML-poruka.</em>";
  mail.IsBodyHtml = true;
  SmtpClient smtp = new SmtpClient("relay.loopia.se");
  try
  {
    smtp.Send(mail);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    Response.Write("Caught exception: " + ex.ToString());
  }
%>

Autentikacija na serveru

Ukoliko želite da se vrši autentikacija pri slanju email poruka, što je poželjno da server ne bi okarakterisao poruke kao spam, potrebna je još jedna biblioteka – System.Net, koja sadrži klasu NetworkCredential. Ovo je standardna funkcija u ASP.NET-u i koristi se na sledeći način.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Net" %>
<%@ Import Namespace="System.Net.Mail" %>
<%
  MailMessage mail = new MailMessage();
  mail.From = new MailAddress("info@mindoman.se");
  mail.To.Add("min.epost@mindoman.se");
  mail.Subject = "Testiranje emaila";
  mail.Body = "<em style=\"color: #f11;\">Ovo je HTML-poruka.</em>";
  mail.IsBodyHtml = true;
  SmtpClient smtp = new SmtpClient("mailcluster.loopia.se");
  smtp.Credentials = new NetworkCredential("info@mindoman.se", "lozinka");
  try
  {
    smtp.Send(mail);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    Response.Write("Caught exception: " + ex.ToString());
  }
%>

Enkripcija sa SSL

Za aktiviranje SSL-a se koristi jedna komponenta – smtp.EnableSsl, koju postavite na true, pogledajte primer.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Net" %>
<%@ Import Namespace="System.Net.Mail" %>
<%
  MailMessage mail = new MailMessage();
  mail.From = new MailAddress("info@mindoman.se");
  mail.To.Add("min.epost@mindoman.se");
  mail.Subject = "Testiranje emaila";
  mail.Body = "<em style=\"color: #f11;\">Ovo je HTML-poruka.</em>";
  mail.IsBodyHtml = true;
  SmtpClient smtp = new SmtpClient("mailcluster.loopia.se");
  smtp.Credentials = new NetworkCredential("info@mindoman.se", "mittlosenord");
  smtp.EnableSsl = true;
  try
  {
    smtp.Send(mail);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    Response.Write("Caught exception: " + ex.ToString());
  }
%>
Was this article helpful?

Related Articles