Da li jedan registrant može da registruje više .rs domena?

Jedan registrant može da registruje više .rs domena u okviru rsTLD registra. Za registraciju svakog .rs domena podnosi se poseban zahtev za registraciju .rs domena.

Was this article helpful?

Related Articles