Ko je registrant i ko sve može da registruje .rs domen

Registrant je lice, koje u skladu sa odredbama Opštih uslova registracije .rs domena, registruje i koristi .rs domen u okviru rsTLD registra. Registrant može biti domaće ili strano fizičko ili pravno lice.

Was this article helpful?

Related Articles