Relativne putanje u skriptama i linkovima

Trebalo bi da izbegavate upotrebu apsolutnih linkova u Vašim skriptama. Ovo je iz razloga što nepotrebno vezujete funkcionalnost za putanje koje u nekim slučajevima mogu biti izmenjene. Bolje rešenje je upotreba relativnih linkova u odnosu na radni direktorijum gde se skript ili fajl nalazi

Relativne putanje

Ako želite da ukažete na fajl fajl.txt u direktorijumu direktorijum/, relativna putanja je direktorijum/fajl.txt

Da bi ste ukazali na fajl fajl2.txt koji se nalazi u direktorijum2/ iz direktorijuma direktorijum/ relativna putanja bi bila: ../direktorijum2/fajl2.txt.

Donji primer pokazuje kako da priključite tekst fajl sa PHP:

<?php include("direktorijum/fajl.txt"); ?>
<?php include("../direktorijum2/fajl2.txt"); ?>

Isti primer samo za ASP i ASP.NET:

<!--#include file="direktorijum\fajl.txt"-->
<!--#include file="..\direktorijum2\fajl2.txt"-->

Poziv funkcije

Mozete pozvati funkciju umesto da upisujete punu (absolutnu) putanju.

Absolutna putanja za ASP i ASP.NET:

Server.MapPath("direktorijum\fajl.txt")

Absolutna putanja za PHP:

dirname(__FILE__) . "/direktorijum/fajl.txt"
Was this article helpful?

Related Articles